Ośrodek

Ośrodek to placówka dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną i sprzężenia. W skład placówki wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 • Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Grupy wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zapewniające całodobową opiekę w dni nauki szkolnej

Wszyscy uczniowie objęci są pomocą psychologa, pedagoga i logopedy. W szkole odbywają się, oprócz zajęć dydaktycznych, zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne, muzykoterapia, arteterapia i biblioterapia. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach koła teatralnego, uczyć się śpiewać i prezentować artystycznie podczas zajęć wokalnych zespołu „Wiolinki”. Odbywają się również dodatkowe zajęcia gastronomiczne. Praca z uczniami przebiega w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET), dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Placówka wyposażona jest w atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Ośrodek należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie i do programu Czytające Szkoły, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom.

Wszyscy uczniowie naszej Placówki mogą korzystać z:

 • dofinansowywanych posiłków przygotowywanych w naszej kuchni
 • całodobowej opieki w grupach wychowawczych w dniach nauki szkolnej
 • biblioteki z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • pracowni komputerowej
 • sali doświadczania świata
 • sali integracji sensorycznej
 • świetlicy

Oferujemy naszym podopiecznym możliwość udziału w:

 • konkursach, w których mogą wykazać się umiejętnościami, wzmocnić emocjonalnie, rozwijać uzdolnienia
 • zawodach sportowych o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
 • imprezach i uroczystościach na terenie Ośrodka, powiatu i całego kraju

Przyjęcia dziecka do każdej ze szkół dokonuje dyrektor Ośrodka na podstawie skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, po wydaniu przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną.